Zasady Ochrony Prywatności

1. Informacje podstawowe

1. Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) pozostają dla nas sprawą najwyższej wagi. Respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
2. Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności obejmują wszelkie dane pozyskiwane przez Administratora. Poniżej opisujemy jakie informacje gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób i w jakim zakresie sąone wykorzystywane.
3. Zasady Ochrony Prywatności zawierają także informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz naszych uprawnień w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami.
4. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wdrożyliśmy niezbędne procedury, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
5. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów oochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

2. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane orazw jakim celu, i jakim sposobem, w aplikacji mobilnej Rytme oraz w domenie internetowej www.rytme.pl (zwanymi dalej łącznie Aplikacją), jest Rytme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Rytme sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-765), przy Al. Wilanowskiej 67e/8,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000879616, NIP:5213917972, Regon: 388003638, adres email: dpo@rytme.pl

3. Inspektor Ochrony Danych

1. Dla właściwego nadzoru nad ochroną Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzaniadanych osobowych przez naszą firmę, zwane dalej Zgłoszeniem, należy kierować na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: dpo@rytme.pl. Inspektorem Ochrony Danych w naszej firmie jest Aleksandra Michałek.
2. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań
d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Podanie danych, o których mowa w pkt. V niniejszych Zasad Ochrony Prywatności, jest konieczne w następujących celach:
1. w celu przyjmowania zapisów do świadczonych usług,
2. w celu korzystania z usług dostępnych w naszej Aplikacji, jak również profilowania treści ,dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia,
3. w celu utworzenia Państwa profilu w naszej bazie, co jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług,
4. w celu prowadzenia działań marketingowych i sprzedażowych,
5. w celu prowadzenia analiz i badań działania aplikacji oraz poprawianie jakości działania algorytmów,
6. w celu tworzenia raportów statystycznych (w sposób zanonimizowany, bez możliwości identyfikacji użytkownika).

5. Sposoby przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe gromadzone za pomocą Aplikacji i pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dotyczą za pomocą formularzy zapisów na stronie, formularza wstępnego w aplikacji lub zbierania dodatkowych informacji w trakcie działania Aplikacji.
2. Dążymy do minimalizacji zakresu zbieranych danych osobowych
3. Dane te przetwarzamy głównie przy wykorzystaniu systemów informatycznych, a w przypadku pozyskiwania danych przekazanych nam w korespondencji pisemnej, także w sposób manualny.
4. Informacje, które gromadzimy za pomocą Aplikacji mogą być wykorzystywane przez nas w związku z prowadzeniem przez nas działalności, w celach opisanych w pkt. IV powyżej.
5. W naszej Aplikacji zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:
a. dane identyfikacyjne: imię, rok urodzenia, płeć, region z którego następuje połączenie, adrese-mail, nazwę/nick użytkownika
b. dane techniczne: adres IP urządzenia, dane gromadzone przez Google Analytics, dane udostępnione z konta na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku logowania za pośrednictwem konta na portalu społecznościowym Facebook i/lub podłączenia konta na portalu społecznościowym Facebook), dane udostępnione z konta Google (w przypadku logowania za pośrednictwem konta Google i/lub integracji z Google Fit), dane udostępnione z konta Apple (w przypadku logowania za pośrednictwem konta Apple);
c. dane dotyczące zdrowia: wzrost, waga, informacje o występowaniu niektórych stanów medycznych (w tym: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne, choroba Hashimoto, stres, zaburzenia snu), informacje dotyczące: aktywności fizycznej, odżywiania, snu, nałogów (palenia papierosów), podejmowanych działań profilaktycznych, samoocenę swojego stanu zdrowia oraz inne informacje dotyczące nawyków zdrowotnych zbierane przez Aplikację;
d. przebieg realizacji zadań przydzielanych przez Aplikację oraz związanych z nim osiągnięć w Aplikacji.
6. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. IV powyżej.
7. Adres IP urządzenia, o którym mowa powyżej, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie (takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane przez administratora Aplikacji w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
8. Dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem, pozyskujemy od Państwa bezpośrednio w procesie przesyłania formularzy zamieszczonych w Aplikacji, wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej. Zawierają one przede wszystkim dane zadeklarowane przez Państwa.
9. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszej Aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszych Zasad Ochrony Prywatności.
10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. IV powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły.

6. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO tj., gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (dane identyfikacyjne, dane dotyczące zdrowia),
b. art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. V powyżej, tworzenie kopii zapasowych danych, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia (dane techniczne) oraz potencjalna korespondencja z Użytkownikami.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usług przetwarzane są przez nasprzez okres świadczenia Usługi w zakresie niezbędnym do jej prawidłowej realizacji, a po tym okresie wyłącznie w zakresie niezbędnym do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wzwiązku z ewentualnymi roszczeniami lub obroną przed roszczeniami.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (dane identyfikacyjne, dane dotyczące zdrowia), przetwarzane są przez nas do czasu odwołania zgody tj. do momentu usunięcia swojego konta w Aplikacji lub w przypadku wniosku o wypisanie z listy osób zapisanych na pilotaż aplikacji (email)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

8. Odbiorcy danych osobowych

1. Udostępnianie danych osobowych
a. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim lub innym Użytkownikom, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie wpowszechnie obowiązujących przepisach prawa).
b. Dane osobowe będą udostępniane przede wszystkim naszym pracownikom zgodnie z uprawnieniami, jakie posiadają w celu zapewnienia prawidłowej obsługi realizowanych procesów przetwarzania danych oraz w niezbędnym czasie i zakresie.
c. Nasi Pracownicy zostali przeszkoleni z zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących przepisów prawa dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz zostali zobowiązani do zachowania tych informacji w poufności.
d. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać również udostępnione zaufanym podmiotom współpracującym, wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem Usługi lub zapewnieniem jej prawidłowego świadczenia.
2. Powierzenie danych osobowych
a. Dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym, czyli podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora. W takiej sytuacji jako Administratorzawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i wcelach wskazanych w umowie powierzenia.
b. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Aplikacji. Jako Administrator powierzamy dane osobowe Użytkowników do przetwarzania podmiotom:
c. świadczącym usługi na naszą rzecz jako Administratora, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Aplikacji;
d. świadczącym usługi nadzoru nad ochroną danych osobowych, jedynie w sytuacjach niezbędnych dorealizacji zadań Inspektora przewidzianych w przepisach prawa i procedurach wewnętrznych.

9. Prawa osób fizycznych

1. Możecie Państwo bez przeszkód korzystać z praw osób fizycznych określonych w RODO. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie dotyczące realizacji praw osób, używając opcji “Skontaktuj się znami” w Aplikacji.
W razie pytań dotyczących realizacji praw osób fizycznych możecie się Państwo również skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: dpo@rytme.pl
2. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na dokonanie prawidłowej identyfikacji osoby, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji lub dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających Państwa tożsamość.
3. Wszelkie żądania związane z realizacją Państwa praw należy zgłaszać bezpośrednio do Administratora. Żądania te będą weryfikowane z naszym Inspektorem Ochrony Danych. W sytuacji, kiedy będziemy przetwarzać Państwa dane jako Podmiot Przetwarzający, tj. w imieniu innego Administratora Danych, przekażemy Państwu odpowiednią informację w tym zakresie.
4. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub usunięcia danych prosimy użyć zakładki “Usuń konto” w Aplikacji. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z pozostałych swoich praw, o których mowa poniżej, prosimy o przesłanie żądania wprost z Aplikacji korzystając z opcji “Skontaktuj się z nami”.
5. Prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
a. Mają Państwo prawo do swobodnego wyrażenia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, kiedy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zapewnimy możliwość jej wycofania w dowolnym momencie przez usunięcie konta w Aplikacji.
b. Wycofanie zgody będzie miało natychmiastowy skutek od chwili dokonania tej czynności i nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
c. Wycofanie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Państwa, jednak uniemożliwia nam dalsze świadczenie usług przez Aplikację.
6. Prawo do informacji
a. Na podstawie art. 12 i 13 RODO mają Państwo prawo do szeregu informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie, przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu).
b. Obowiązek ten spełniamy bieżącym dokumentem, czyli Polityką Prywatności.
7. Prawo dostępu do danych osobowych
1. Na podstawie art. 15 RODO mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
2. Prawo dostępu do danych realizujemy przez wysłanie żądania uzyskania kopii swoich danych osobowych poprzez wysłanie żądania wprost z Aplikacji za pośrednictwem opcji “Skontaktuj się znami”.
3. Możecie Państwo otrzymać od nas kopie posiadanych przez nas informacji. W takim przypadku dostarczamy Państwu kopię przekazanych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie w terminie nie dłuższymniż 30 dni od otrzymania żądania. Za przygotowanie, opracowanie i wydanie pierwszej kopii danych nie pobieramy opłaty.
4. W przypadku kolejnych żądań możemy pobrać od Państwa opłatę wynikającą z kosztów przygotowania, opracowania i dostarczenia tych danych. W takim przypadku o wysokości opłaty zostaną Państwo poinformowani przez nas przed opracowaniem kolejnej kopii danych.
8. Prawo do sprostowania danych osobowych
1. Na podstawie art. 16 RODO macie Państwo prawo do sprostowania (poprawiania, uaktualniania, uzupełniania) swoich danych osobowych.
2. Jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne. Również w sytuacji, gdynie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek literówki), prosimy o samodzielną ich korektę wprost z Aplikacji, lub jeśli Aplikacja na to nie pozwala, za pośrednictwem opcji “Skontaktuj się z nami” w celu poprawienia takich danych.
9. Prawo do usunięcia danych osobowych
1. Na podstawie art. 17 RODO mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to realizujemy w odpowiedzi na użycie opcji “Usuń konto” w Aplikacji. UWAGA: usunięcie danych osobowych będzie skutkować zaprzestaniem świadczenia Państwu Usług przeznaszą firmę.
2. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
a. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zakończyliście Państwo korzystanie z naszych Usług,
b. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwadanych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposóbnie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
c. wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
d. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem (w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych) – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
e. konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
f. pomimo oświadczenia przy rejestracji o ukończonym 16 roku życia, dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego.
3. Realizacja prawa do żądania usunięcia danych osobowych może jednak zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie to jest niezbędne do zrealizowania przez nas obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Żądanie usunięcia swoich danych mogą Państwo zrealizować poprzez wybranie opcji „Usuń konto” w ustawieniach Aplikacji.
10. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
1. Na podstawie art. 18 RODO mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizujemy na podstawie przekazanego do nas wyraźnego żądania ograniczenia przetwarzania wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem opcji w Aplikacji “Skontaktuj się z nami”.
2. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych skutkuje tym, że do czasu wyjaśnienia sprawy nasza firma może jedynie przechowywać Państwa dane.
3. Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
4. kwestionujecie Państwo poprawność podanych danych osobowych - na okres pozwalający sprawdzić poprawność kwestionowanych danych;
5. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu swoich danych osobowych;
6. dane osobowe, jakie przetwarzamy nie są już niezbędne do realizacji celu, w jakim je przetwarzaliśmy,ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
7. wnosicie Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację, która została wskazana w przepisach o ochronie danych osobowych.
11. Prawo do przenoszenia danych osobowych
1. Na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do wniesienia żądania dotyczącego przeniesienia danych osobowych do innego dostawcy usług.
2. Prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda oraz dane te były przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
1. Na podstawie art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Prawo to realizujemy na podstawie wysłania do nas wyraźnego sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa. Żądanie to można przesłać za pośrednictwem opcji w Aplikacji “Skontaktuj się z nami”.
13. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
1. Na podstawie art. 77 RODO mają Państwo prawo w złożyć skargę dotyczącą przetwarzana Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2; 00-193 Warszawa, jeśli tylko uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Szanujemy Państwa prywatność i gwarantujemy Państwu możliwość realizowania praw wynikających z przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych. W celu uniknięcia niepotrzebnych sporów, przed złożeniem takiej skargi zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych dpo@rytme.pl.
14. Ograniczenia związane z realizacją praw podmiotu danych osobowych Wskazane wyżej prawa i sposób ich realizacji mogą w uzasadnionych przypadkach podlegać ograniczeniom. Sytuacja taka będzie miała miejsce w przypadku, gdy ograniczenie to będzie wynikało z obowiązków wskazanych w przepisach prawa, do których jesteśmy zobowiązani. W takim przypadku przekażemy Państwu odpowiednią informację wraz z uzasadnieniem naszej decyzji.

10. Informacje o obowiązku podania danych

1. Podanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia. Stosując zasadę minimalizacji nie zbieramy większej ilości danych, niż jest to niezbędne do ich realizacji.
2. Brak podania wymaganych informacji może spowodować ograniczenie lub zaprzestanie świadczenia przez nas Usług lub realizacji żądania czy zgłoszenia.
3. Osoby zgłaszające działania niepożądane, dotyczące oferowanej przez nas usługi, mogą być dodatkowo zobowiązane do podania większej ilości danych, w sytuacji, gdy dane te będą wymagane przez przepisy prawa lub obowiązujące procedury zgłoszenia.

11. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych w tym profilowaniu

1. Aplikacja, w której zachodzi przetwarzanie Państwa danych, funkcjonuje jako system informatyczny, w którym zachodzą procesy przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.
2. Przetwarzanie to może być połączone z procesem profilowania, które realizowane jest metodą, która nie powoduje w żaden sposób, w stosunku do tych osób, negatywnych skutków prawnych, finansowych czy jakichkolwiek innych.
3. Działania jakie prowadzimy w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz profilowania mają za zadanie podnoszenie jakości oferowanych przez nas usług i dopasowania oferty do Państwa oczekiwań.