Regulamin korzystania z aplikacji Rytme


1. Wstęp.

Stworzyliśmy RYTME dla naszych pacjentów, ale też dla każdego kto chce prowadzić zdrowy styl życia w oparciu o zalecenia lekarzy i aktualną wiedzę potwierdzoną dowodami naukowymi. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”). Brak akceptacji Regulaminu w całości uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez aplikację RYTME. Informacje przekazywane w aplikacji RYTME bazują na wytycznych Europejskich i Amerykańskich towarzystw medycznych jak European Society of Cardiology, American Heart Association, World Health Organization. Algorytmy stosowane w RYTME są weryfikowane i testowane przez Radę Naukową RYTME. W Aplikacji RYTME znajdują się materiały edukacyjne, motywujące oraz gotowe propozycje treningów, relaksacji i inspiracji żywieniowych. Nie  można ich interpretować lub traktować jako usługę medyczną, produkt medyczny ani konsultację, poradę czy diagnozę lekarską. Korzystanie z aplikacji RYTME nie zastępuje kontaktu z lekarzem.

2. Informacje podstawowe.

● Aplikacja Rytme stworzona została przez Rytme spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Rytme sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (02-765), przy Al. Wilanowskiej 67e/8,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000879616, NIP: 5213917972, Regon: 388003638, adres email: biuro@rytme.pl
● Jesteśmy zespołem lekarzy, psychologów, naukowców, trenerów, dietetyków, inżynierów zainteresowanych prewencją chorób i pomaganiem pacjentom.
● Celem Rytme sp. z o.o. jest wsparcie pacjenta w budowaniu zdrowego życia, przestrzeganiu zaleceń lekarskich, obniżeniu ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych lub pogłębiania się istniejących problemów zdrowotnych.
● Rytme sp. z o.o. stanowi łącznik pomiędzy pacjentami i lekarzami, pomaga pacjentom w zrozumieniu choroby, motywuje do wprowadzania zmian i dostarcza gotowe narzędzia do przeprowadzenia zmiany.
● Prowadzimy badania nad procesami wprowadzania skutecznych metod modyfikacji stylu życia przez pacjentów oraz ich wpływu na mierzalne parametry stanu zdrowia.
● Aplikacja Rytme generuje dla każdego pacjenta indywidualny rytm na każdy dzień „Twój Rytm”. Twój Rytm będzie składa się z 5 kategorii: Zdrowy nawyk na dziś, Trening, Relaksacja, Porada lekarska i Inspiracja kulinarna.
● W Rytme sp. z o.o. przygotowujemy zindywidualizowane programy w następujących tematach: Nowoczesna Profilaktyka, Nadciśnienie tętnicze, Zaburzenia lipidowe, Cukrzyca, Insulinooporność, Otyłość, Choroby tarczycy, Zaburzenia Snu
● Rytme sp. z o.o. w ramach usługi bezpłatnej, udostępnia w aplikacji Rytme następujące usługi: Zdrowe nawyki, Treści edukacyjne, Inspiracje kulinarne, Dzienniczki pomiarów, Przypomnienia
● Rytme sp. z o.o. w ramach usługi płatnej udostępnia w aplikacji Rytme następujące materiały: Treningi, Relaksacje, Śledzenie aktywności
● Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Rytme na rzecz Państwa – Użytkowników (dalej zwanych jako „Użytkownik” lub „Użytkownicy”). Korzystając z Aplikacji, akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również „Regulaminem”, a także Zasady Ochrony Prywatności

3. Definicje

W ramach niniejszego Regulaminu używamy określonych terminów (pisanych wielką literą), którym nadajemy konkretne i precyzyjne znaczenie. Część z nich wyjaśniliśmy już powyżej, ale posługiwać będziemy się też następującymi terminami:
● Aplikacja to zewnętrzne oprogramowanie na urządzenia przenośne oferowane w ramach platformy Google Play, App Store lub innych, pozwalające na korzystanie z Usługi. Aplikacja oferowana przez Rytme Sp. z o.o. nosi nazwę Rytme.
● Badania to aktywności prowadzone przez Rytme Sp. z o.o. w celu poprawy oferowanych Usług
● Dostawca Uwierzytelnienia to zewnętrzna firma dostarczająca usługę uwierzytelniania dostępu do konta Rytme. W przypadku Rytme uwierzytelnianie Konta umożliwiamy za pomocą profili Użytkownika u Dostawców: Google oraz Facebook.
● Konto to profil Użytkownika w Aplikacji, który umożliwia logowanie się do Aplikacji i podejmowanie dostępnych aktywności.
● Rejestracja to procedura zakładania Konta w Aplikacji.
● Regulamin to niniejszy dokument obejmujący zasady korzystania z aplikacji mobilnej Rytme.
● RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
● Użytkownik to osoba fizyczna korzystająca z aplikacji mobilnej Rytme.
● Usługa to całość działań oferowanych Użytkownikom poprzez aplikację mobilną Rytme.
● Usługa Bezpłatna to działania oferowane Użytkownikom nieodpłatnie.
● Usługa Płatna to działania oferowane Użytkownikom odpłatnie pod nazwą Rytme Premium.
Zasady Ochrony Prywatności to osobny dokument, w którym wyjaśniamy, jakie dane osobowe Użytkowników gromadzimy i przetwarzamy na potrzeby komfortowej obsługi i Badań oraz na jakich zasadach dane te są przez nas przetwarzane, wykorzystywane i przechowywane.

4. Dostęp do funkcji Aplikacji

● Dostęp do Aplikacji jest otwarty dla każdego, kto ukończył 16 rok życia. Dostęp do Aplikacji wymaga posiadania zainstalowanej i aktywnej Aplikacji, jak również możliwości połączenia się z siecią internetową (korzystanie z Usługi może wymagać bieżącego dostępu do sieci Internet).
● Korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji może wymagać zaakceptowania i spełnienia regulaminów innych usługodawców, którzy współpracują z Rytme, a z których usług chce korzystać Użytkownik.
● W celu pełnego korzystania z Usługi, rekomendowane jest założenie i utrzymanie Konta Użytkownika w Aplikacji chroniącego przed przypadkową utratą danych.
● Usługi w aplikacji są personalizowane pod danego Użytkownika, na podstawie informacji przez niego podanych, udostępnianie rekomendacji zdrowotnych i innych treści otrzymanych w ramach Usług osobom trzecim (innym niż prawni opiekunowie sprawujący opiekę nad Użytkownikiem, lekarz, dietetyk bądź inny specjalista), jest niedozwolone i może grozić powikłaniami zdrowotnymi.

5. Zakładanie i usuwanie Konta przez Użytkownika w Aplikacji

● Rejestracja w Aplikacji możliwa jest na dwa sposoby: poprzez użycie wybranej z opcji Dostawcy Uwierzytelnienia lub poprzez założenie anonimowego Konta Użytkownika. W obu przypadkach Rejestracja wymaga akceptacji zgód na przetwarzanie danych osobowych (w tym profilowanie) oraz złożenie oświadczenia o ukończeniu przez Użytkownika 16. roku życia.  
● Użytkownik może założyć Konto za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, wyrażając zgodę na połączenie konta w portalu społecznościowym Facebook z Kontem. Przy następnych logowaniach do Konta, Użytkownik będzie miał możliwość automatycznego połączenia przy użyciu konta z portalu społecznościowego Facebook.
● Użytkownik może również założyć Konto za pośrednictwem serwisu Google, wykorzystując przycisk logowania i wyrażając zgodę na połączenie konta w serwisie Google z Kontem. Przy następnych logowaniach do Konta, Użytkownik będzie miał możliwość automatycznego połączenia przy użyciu konta w serwisie Google.
● Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu w Aplikacji. Rejestracja oraz logowanie za pośrednictwem wybranego Dostawcy Uwierzytelniania zapewnia Użytkownikowi dostęp do swoich danych nawet po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu do Aplikacji, a także po usunięciu i ponownej instalacji Aplikacji.
● Począwszy od pierwszego zalogowania w Aplikacji, Użytkownik może uzupełnić Konto o dane dotyczące jego osoby, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania Usług. Zobowiązujemy się chronić te dane ze szczególną ostrożnością (szczegóły dostępne są w Zasadach Ochrony Prywatności). Użytkownik może również w każdym momencie usunąć swoje dane poprzez usunięcie Konta w Aplikacji. Zastrzegamy, że brak podania określonych informacji może skutkować niemożnością świadczenia przez Rytme konkretnych Usług
● Prosimy o nieudostępnianie osobom postronnym dostępu do Konta. Wszystkie czynności dokonane poprzez Konto traktowane będą jako dokonywane przez Użytkownika tego Konta, dlatego jeśli istnieje podejrzenie, że dane zabezpieczające dostęp do profilu Dostawcy Uwierzytelniającego zostało przejęte przez kogoś innego, prosimy niezwłocznie zmienić dane zabezpieczające dostęp do profilu u Dostawcy użytego do zakładania Konta (zgodnie z zaleceniami Dostawcy Uwierzytelniającego) lub usunąć Konto w Aplikacji.
● Korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie Konta osobom trzecim jest zabronione.
● Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Aplikacji za pomocą opcji do tego służącej w ustawieniach Aplikacji. Należy pamiętać, że usunięcie konta usuwa wszelkie dane osobowe, kalendarz aktywności oraz inne dane gromadzone przez użytkownika podczas korzystania z aplikacji. Nie ma możliwości odzyskania danych po usunięciu Konta.

6. Zasady świadczenia Usługi

● W celu dopasowania dostępnych materiałów do potrzeb Użytkownika w Aplikacji wskazać należy następujące dane: rok urodzenia, płeć, wagę, wzrost, obwód pasa, poziom aktywności i intensywności treningów, informację o paleniu papierosów, stosowanie leków oraz tematy zdrowotne, na których użytkownik chce się skupić
● Korzystanie z Aplikacji w zakresie Usługi Bezpłatnej nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Rytme.
● Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Usługi Bezpłatnej w dowolnym momencie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, usuwając Konto lub zaprzestając korzystania z Aplikacji.
● Aplikacja Rytme codziennie generuje Twój Rytm, nowy zestaw aktywności i przydatnych informacji, dzięki którym użytkownik zacznie pracę nad lepszym samopoczuciem i kondycją.

6.1. Usługa Bezpłatna

● Treści edukacyjne, powiadomienia, dzienniczki pomiarów i zdrowe nawyki są udostępnione w Twoim Rytmie w ramach USŁUGI BEZPŁATNEJ.

6.2. Usługa Płatna (Rytme Premium)

● Proponowane na każdy dzień treningi i relaksacje są oferowane w Twoim Rytmie w ramach USŁUGI PŁATNEJ. By w pełni korzystać z Twojego Rytmu użytkownik musi wykupić płatną subskrypcję.
● Umowa o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ jest zawierana na czas oznaczony. Informacje o długościach okresów abonamentowych są dostępne wewnątrz aplikacji.
● Umowa o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ zawarta na czas oznaczony z okresem próbnym może być rozwiązana przez Użytkownika w czasie okresu próbnego bez ponoszenia żadnych kosztów, za pośrednictwem platformy Google Play lub Apple App Store.  Długość okresu próbnego wynosi 7 dni.
● Umowa o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ zawarta na czas oznaczony, dla której upłynął okres próbny, nie może być rozwiązana przed upływem okresu, na jaki została zawarta. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia w powyższym zakresie nie będzie skutkować obowiązkiem zwrotu uiszczonych przez niego płatności.
● Płatności za korzystanie z USŁUGI PŁATNEJ można dokonać za pomocą platformy Google Play oraz Apple App Store, pośredniczącej w zawarciu umowy o świadczenia usługi i realizacji płatności.
● Umowa o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ zawarta na czas oznaczony ulega automatycznemu przedłużeniu na analogiczny okres czasu, jeżeli Użytkownik nie złoży 24 godziny przed końcem okresu, na jaki została zawarta, oświadczenia o woli jej nieprzedłużania. Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone za pośrednictwem platformy pośredniczącej Google Play lub Apple App Store, która pośredniczyła przy zawieraniu umowy o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ
● Jeżeli z przyczyn innych niż leżące wyłącznie po stronie Użytkownika, zostanie rozwiązana lub wygaśnie umowa o świadczenie USŁUGI PŁATNEJ lub niemożliwe będzie jej dalsze wykonywanie, Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej kwoty proporcjonalnie do czasu świadczenia USŁUGI PŁATNEJ, jaki został opłacony i pozostał do końca tej umowy.
● Rytme Sp. z o.o. samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej, tj. podmiotu udostępniającego platformę Google Play lub Apple App Store dokona zwrotu kwoty maksymalnie w ciągu 7 dni od daty, kiedy taki obowiązek powstanie.
● Rytme Sp. z o.o. nie przetwarza ani nie gromadzi informacji dotyczących płatności, ani danych kart płatniczych. Płatności realizowane są jedynie za pośrednictwem sklepów Google Play i Apple App Store.

7. Minimalne wymagania techniczne

● Do korzystania z aplikacji Rytme Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne:
1. mobilne urządzenie elektroniczne działające z systemem operacyjnym iOS lub Android (Urządzenie),
2. możliwości połączenia się z siecią Internet.
● Rytme sp. z o.o. prowadzi bieżące badania naukowe i prace, których celem jest polepszenie jakości algorytmów używanych przez Aplikacje oraz samej Aplikacji, wyniki których będą wdrażane w kolejnych wersjach Aplikacji, w związku z czym zalecane jest bieżące aktualizowanie Aplikacji.

8. Odpowiedzialność Rytme sp. z o.o.

● Zarząd i personel Rytme Sp z o.o. dokłada wszelkich starań, aby świadczone Usługi odpowiadały w pełni indywidualnym potrzebom Użytkowników. Informacje zawarte w Twoim Rytme opierają się na rekomendacjach towarzystw naukowych zajmujących się profilaktyką i medycyną i są aktualizowane zgodnie z aktualizacjami cytowanych rekomendacji.
● Jednocześnie, zaznaczamy, że usługi proponowane przez Rytme Sp z o.o w ramach aplikacji RYTME:
1. nie stanowią usług medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, a w szczególności nie mogą zastąpić diagnozy i porady lekarskiej,
2. personel Rytme Sp. z o.o. nie posiada bezpośredniego dostępu do wszystkich danych Użytkowników i nie ma możliwości weryfikacji podanych przez Użytkowników danych ani też pełnego rozpoznania stanu ich zdrowia, a Usługa opiera się m.in. na deklarowanych danych dostarczonych przez samego Użytkownika,
3. nawet stosowanie się do wszystkich rekomendacji towarzystw naukowych nie zawsze będzie skuteczne w uzyskaniu oczekiwanych efektów zdrowotnych; należy pamiętać o innych czynnikach mających wpływ na stan zdrowia, jak predyspozycje genetyczne, zaawansowanie problemu zdrowotnego, czynniki zewnętrzne jak klimat, zanieczyszczenia, stres i inne.
● Z powyższych względów Rytme Sp. z o.o. nie jest w stanie zagwarantować skuteczności podejmowanych przez użytkowników działań. Należy mieć również na uwadze, że podejmowanie zalecanych aktywności, w szczególności proponowanych treningów może wiązać się z występowaniem efektów niepożądanych. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości użytkownik powinien zaprzestać podejmowania aktywności i skonsultować się z lekarzem.
● Akceptując Regulamin, Użytkownik potwierdza, że korzysta z Aplikacji Rytme na własną odpowiedzialność. Rytme Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane i/lub negatywne efekty uboczne korzystania z Aplikacji, jak również za osiągnięcie efektów mniejszych niż zakładane.

9. Prawa autorskie

Rytme Sp. z o.o. zastrzega, że Aplikacja Rytme jest własnością spółki Rytme i nie może być wykorzystywana w celach innych niż na użytek prywatny osób fizycznych bez pisemnej zgody lub umowy z Rytme Sp. z o.o. Wszelkie kopiowanie lub komercyjne wykorzystanie Aplikacji Rytme bez pisemnej zgody Rytme Sp. z o.o. jest zabronione.

10. Dane osobowe

● Korzystając z Aplikacji Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawą przetwarzania jego danych osobowych w Aplikacji jest zgoda wyrażona przez świadome przekazanie danych oraz uzasadniony interes Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
● Administratorem danych osobowych jest Rytme Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-765), przy Al. Wilanowskiej 67e/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000879616.
● Szczegółowe dane o Administratorze, Inspektorze Ochrony Danych, podstawach przetwarzania danych, zakresie przetwarzania danych, okresie przechowywania danych oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników naszej Aplikacji, a także uprawnieniach przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zawarte zostały w Zasadach Ochrony Prywatności.

11. Zmiany Regulaminu

● Rytme Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda zmiana staje się skuteczna od momentu jej zaakceptowania przez Użytkownika.
● Użytkownik posiadający Konto w Aplikacji będzie informowany o każdej zmienionej treści Regulaminu. W przypadku braku wyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, Użytkownik powinien usunąć konto z Aplikacji.